Welcome to ISO.CRRU

Innovation And Social Service Office

สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม

สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม

วิสัยทัศน์

  • องค์กรที่เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  • เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่ส่งเสริม พัฒนา และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และตามแนวทางพระราชดำริ
  • ส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ส่งเสริมบัณฑิตให้มีทักษะคิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้
  • พัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานของหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

  • เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่ส่งเสริม พัฒนา และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และตามแนวทางพระราชดำริ
  • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • ส่งเสริมบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้
  • พัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรมืออาชีพ

ข่าวสารกิจกรรม

Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

โครงการสริมทักษะอาชีพ หลักสูตร “เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากกล้วยหอม”

ประกอบธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยหอม ให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดผลผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กระบวนการสร้างคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต และเสริมความรู้ในเชิงประกอบธุรกิจการวิเคราะห์ตลาด โครงสร้างการลงทุน การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้การสร้างงานและสร้างรายได้อย่างมั่นคง

แบบฟอร์มการสมัคร รายละเอียดโครงการ

งานตามพันธกิจ

บริการสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม